Om te kwalifiseer vir 'n Toegwyde Sport skut is daar 'n paar dinge wat eers moet gebeur.

 

Neem kennis dat hierdie volgende punte nie die CHASA NRA Action Pistol roete verduidelik nie.

 

Jy moet eerstens beskik oor CHASA Toegewyde Jagter Status en die CHASA Bekwaamheids sertifikaat.

 

Jy moet minstens twee van die gelyste CHASA Sportskiet dissiplines skiet tussen 1 September en 31 Augustus kalenderjaar.

 

Jy kan twee verskillende dissiplines op een dag skiet of dieselfde dissipline op twee verskillende geleenthede by enige CHASA geaffilieerde vereniging

 

Hierna kan jy aansoek doen vir jou CHASA Toegewyde Sportskut status.

 

Indien jy nie oor Toegewyde Jagter Status beskik nie en ook nie daarin belang stel nie en net die Sport skiet Teogewyde status wil bekom kan jy die CHASA Toegewyde Sportskiet eksamen aflê.

 

Met susksevolle aflê van hierdie eksamen kan jy, soos, bo, jou twee dissiplines gaan skiet en dan aansoek doen vir jou CHASA Toegewyde Sportskut Status

 

To qualify for a Dedicated Sports Shooter there are a few things that need to happen first.

 

Note that these following points do not explain the CHASA NRA Action Pistol route.

 

Firstly you must have CHASA Dedicated Hunter Status and the CHASA Competency Certificate.

 

You must shoot at least two of the listed CHASA Sports Shooting disciplines between September 1st and August 31st calendar year.

 

You can shoot two different disciplines in one day or the same discipline on two different occasions at any CHASA affiliate association

 

You can then apply for your CHASA Dedicated Sport Shooter status.

 

If you do not have Dedicated Hunter Status and are not interested in it and only want to get the Sport Shooting Dedicated Status, you can write the CHASA Dedicated Sports Shooting exam.

 

With successful completion of this exam, you can, as above, shoot your two disciplines and then apply for your CHASA Dedicated Sports Shooter Status