‘n Paar dae van lekker leer vir ons Junior vennote. Bring u belangstellende Junior (Graad 6 tot Graad 9) en laat hul die ditjies en datjies van jag, slag, meet en nog vele meer kom leer.

Ons Instrukteurs is slaggereed om hul ervaring en kennis te deel met die volgende generasie wat ons natuur moet bestuur en bewaar. Daar word aandag gegee aan die volgende onderwerpe: Kamphigi´┐Żne en noodhulp, Skootplasing & vitale organe, Jagmetodes & hulpmiddels, Die verhouding tussen jagter & grondeienaar, Spoorsny, Wapenveiligheid & versorging, Ballistieke, Skyfskiet, Diere-identifikasie, Bokafslag, Trofeemeting, Karkasverwerking, Natuurbewaring & wetstoepassing, Habitatstudie en Jagetiek. Skakel die Opleidings Offisier van die tak naaste aan u vir verdere inligting.

 

A few days of great learning for our Junior partners. Bring your interested Junior (Grade 6 to Grade 9) and let them learn the this and that of hunting, slaughtering, measuring and many more.

Our Instructors are ready to share their experience and knowledge with the next generation who must manage and preserve our nature. Attention is given to the following topics: Camp Hygiene and first aid, shot placement & vital organs, Hunting methods & aids, The relationship between hunter & landowner, Tracking, Weapon safety & care, Ballistics, Target shooting, Animal identification, animal slaughter & skinning, Trophy measurement, Carcass processing, Nature Conservation & Law Enforcement, Habitat Studies and Hunting Ethics. Contact the Training Officer of the branch closest to you for further information.