BJV SKIETBAAN GEBRUIK


ELKE LID MOET DIE BAANREGISTER OP DIE SKIETPUNT TEKEN ONGEAG OF HY/SY SKIET ALDAN NIE

DIE LAASTE PERSOON WAT DIE BAAN VERLAAT MOET VERSEKER DAT ALLE SKYWE, KLAMPE, SKIETRAME ENS VEILIG WEGGEBÊRE IS.

BUITEN DIE VEILIGHEIDSREELS MOET DIE VOLGENDE OOK NAGEKOM WORD:

GEEN REAKTIEWE TEIKENS VAN DIE BJV  MAG GEBRUIK WORD NIE, DIS SLEGS VIR AMPTELIKE SKIETDAE, SLEGS DIE OU VIERKANTYSTER TEIKENSTAANDERS MAG GEBRUIK WORD OM TEIKENS VAS TE HOU (NIE DIE HOEKYSTER RAME NIE)

GEEN ANDER TEIKENRAME MAG GEBRUIK WORD NIE


GEEN 3D DIERE MAG MET BOË GESKIET WORD NIE, DIS SLEGS VIR AMPTELIKE OEFENINGE EN SKIETDAE


GEEN TEIKENS, STAANDERS, BOOG 3D DIERE OF “BUDDS” MAG VAN DIE PERSEEL VERWYDER WORD NIE


NUWE TEIKENS, GROEPERING OF DIERE, IS BESKIKBAAR BY DIE KANTOOR ASOOK GROEPERINGSTEIKEN EN GEBRUIKE KARTON RUGSTEUNING EN DIERE EN GEBRUIKTE RUGSTEUNING.

NUWE KARTON RUGSTEUNINGS IS SLEGS VIR AMPTELIKE SKIETDAE, EIE TEIKENS MAG GEBRUIK WORD
   

GEEN TEIKENS MAG OP DIE GROND GEPLAAS WORD NIE
   

GEEN TEIKENS MAG GEPOSISIONEER WORD VERDER AS 3 METER VANAF DIE 100M STOPWAL NIE EN NIE LAER AS 300MM VAN DIE GROND AF NIE
   

DAAR MAG DUS NIE NA ENIGE VOORWERPE OP DIE GROND GESKIET WORD NIE
   

ENIGE RAME OF TOERUSTING GEBRUIK MOET DIREK NA GEBRUIK GEBÊRE WORD
   

SANDSAKKIES EN STOELE WAT GEBRUIK WORD MOET TERUGGEPLAAS WORD BY DIE 100M SKIETPUNT
   

GEEN STOELE VAN DIE KLUBHUIS MAG GEBRUIK WORD NIE, SLEGS SKIETPUNT STOELE
   

DIE PISTOOLBAAN TEIKEN STAANDERS IS SLEGS VIR AMPTELIKE PISTOOLSKIET AKTIWITEITE EN NIE VIR GEWEERSKIET NIE
   

ALLE GEWERE MAG SLEGS OP DIE GEWEERBAAN SKIET
   

ALLE ONGEBRUIKTE AMMO, SELFS RONDTES WAT DEFEK IS, MOET VERWYDER WORD EN MAG NIE IN DIE ASBLIKKE GEGOOI WORD NIE
   

ALLE ROMMEL MOET IN DIE ASBLIK GEGOOI WORD (LEË KOELDRANK BLIKKIES, PAPIERE, GEBRUIKTE TEIKENS, LEE PATROONDOPPE, SIGARETSTOMPIES ENS.


LEDE WAT OORTREE SAL GERAPPORTEER WORD BY DIE SAPD AS ONVERANTWOORDELIKE VUURWAPEN GEBRUIKERS EN DIE LEDE SAL DAN DIE GEVOLGE MOET DRAUSE OF BHA SHOOTING RANGE

 

THE LAST PERSON WHO LEAVES THE COURSE MUST ENSURE THAT ALL
 DISCS, CLAMPS, SKI FRAMES ETC. ARE SAFE STORED.

OUTSIDE THE SAFETY RULES, THE FOLLOWING MUST ALSO BE
COMPLIED WITH:

 

• NO REACTIVE TARGETS OF THE BJV MAY BE USED, IT'S ONLY FOR OFFICIAL SHOOTING DAYS, ONLY THE OLD SQUARE OBJECTIVES MAY BE USED TO HOLD TARGETS (NOT THE CORNER IRON FRAME)• NO OTHER TARGET FRAMES MAY BE USED

• NO 3D ANIMALS MAY BE SHOOTED WITH BOWS, IT'S ONLY FOR
OFFICIAL EXERCISES AND SHOOTING DAYS

• NO TARGETS, STANDS, ARCH 3D ANIMALS OR “BUDDS” MAY BE
REMOVED FROM THE PREMISES

• NEW TARGETS, GROUPING OR ANIMALS, ARE AVAILABLE AT THE OFFICE AS WELL AS GROUPING TARGET AND USED CARTON BACKUP AND ANIMALS AND WITHUSED BACKUP.

• NEW CARTON BACKUPS ARE FOR OFFICIAL SHOOTING DAYS ONLY

• OWN TARGETS MAY BE USED

• NO TARGETS MAY BE PLACED ON THE GROUND

• NO TARGETS MAY BE POSITIONED OTHER THAN 3 METERS FROM THE 100M STOP WALL AND NOT LOWER THAN 300MM FROM THE GROUND

• THERE MAY NOT BE SHOT ON THE GROUND AFTER ANY OBJECTIVES

• ANY FRAME OR EQUIPMENT MUST BE STORED IMMEDIATELY AFTER USE

• SAND BAGS AND CHAIRS TO BE USED MUST BE REPLACED AT THE 100M SHOOTING POINT

• NO CHAIRS OF THE CLUB HOUSE MAY BE USED, ONLY SHOOTING POINT CHAIRS

• THE PISTOL FIELD TARGETS STANDERS ARE FOR OFFICIAL PISTOL SHOOTING ACTIVITIES ONLY AND NOT FOR RUNNING

• ALL RIFLES MAY SHOOT ONLY ON THE RIFLE RUN

• ALL UNUSED AMMO, EVEN ROUNDS WHICH ARE DEFECTIVE, MUST BE REMOVED AND MAY NOT BE THROWN IN THE TRASHS

• ALL LITTER MUST BE THROWN IN THE GARBAGE (EMPTY COOL DRINKS, PAPERS, USED TARGETS, EMPTY CARTRIDGE CAPS, CIGARETTE BUDDS ETC.

 

MEMBERS WHO INFRINGE WILL BE REPORTED TO THE SAPS AS IRRESPONSIBLE FIREARMS USERS AND THE MEMBERS WILL THEN BEAR THE CONSEQUENCES