Tydens die Junior 2 kursus word al die teorie wat in die Junior 1 kursus deurgeswoeg is, prakties in die veld toegepas. Dis op hierdie kursus waar daar gekyk word of die junior goed opgelet het na die teorie!

Nou gaan elke kind, onder leiding van 'n ervare instrukteur, veld toe om sy/haar eerste rooibok te gaan skiet!

Baie van die teorie word dan nou prakties in die veld demonstreer en sekere teoriekursusse, soos byvoorbeeld Vuurwapenveiligheid en Skootplasing, word op hierdie kursus herhaal voordat die eerste tree in die veld gegee word. Daar word ook van elke kursusganger verwag om sy/haar eie bok af te slag - en hier word ook baie pret ervaar.

Natuurlik word daar elke aand om die vuur van elke jagtertjie verwag om sy/haar ondervindinge van die dag met kleur en geur te vertel! Onthou net dat die Junior 1 kursus 'n voorvereiste is voordat jy die Junior 2 kursus mag doen.


During the Junior 2 course, all the theory that has been worked through in the Junior 1 course is practically applied in the field. It is on this course that it is looked at whether the junior paid close attention to the theory!

Now every child, under the guidance of an experienced instructor, goes to the field to shoot his / her first impala!

Much of the theory is now demonstrated practically in the field and certain theory courses, such as Firearms Safety and Shot Placement, are repeated on this course before the first step in the field is taken. Each course participant is also expected to slaughter his / her own animal - and alot of fun is also experienced here.

Of course, every night around the fire every hunter is expected to tell his / her experiences of the day with color and flavor! Just remember that the Junior 1 course
 is a prerequisite before you may do the Junior 2 course.